หน้าแรก ข่าวการศึกษา “สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

441
0
“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 30,734 คน ในระหว่างวันที่ 4 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

โดยสามารถสรุปผลการสํารวจโดยสังเขปได้ดังนี้

1. คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.46 อยู่ใน กลุ่มอาชีพข้าราชการครู ร้อยละ 67.56 เป็นบุคลากรสังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 76.13 และปฏิบัติงานใน ตําแหน่งครู/ครูผู้ช่วย/ ครูอัตราจ้าง ร้อยละ 71.25

2. ผลจากการสํารวจความคิดเห็น

พบว่า ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีความคิดเห็น/คาดหวังเกี่ยวกับ (ร่าง) ประมวล จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านขอบเขตการบังคับใช้

พบว่า ประชาชนเห็นด้วยในประเด็น “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมที่กําหนดไว้ในข้อนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” เป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 98.99) และประเด็น “หาก จะกําหนดให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ด้วยโดยอนุโลม” เป็นอันดับ 2 (ร้อยละ 80.73) โดยพบข้อสังเกตว่า ในประเด็น คําถามที่ 2 มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยมากถึงร้อยละ 19.27 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการไม่เห็นด้วยในประเด็นคําถามอื่น ๆ ใน แบบสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการอนุโลม (ร้อยละ 40.55) กลัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี (ร้อยละ 17.51) และเป็น บุคลากรทางการศึกษา/ถือได้ว่าเป็นครูเหมือนกัน (ร้อยละ 17.34) ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานที่ข้าราชการและทุกคน พึ่งมีอยู่แล้ว (ร้อยละ 12.38)

2.2 ด้านเนื้อหาของประมวลจริยธรรม

พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับประเด็นข้อคําถามในทุก ๆ ข้อค่อนข้างสูง ที่ระดับร้อยละ 98 ขึ้นไป ทั้งนี้ ประเด็นข้อ คําถามที่เห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดถือและปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” ร้อยละ 99.80 อันดับ 2 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องใน ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ร้อยละ 99.79 และอันดับ 3 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ” ร้อยละ 99.73

2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะมากที่สุดใน 3 อันดับ แรกดังนี้ อันดับที่ 1 “อยากให้ทุกคนปฏิบัติตนตามนโยบาย ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง เคร่งครัด ร้อยละ 36.19 อันดับที่ 2 “การลงโทษตามระเบียบ วินัย บทลงโทษต้องชัดเจน จริงจัง และเด็ดขาด เช่น ให้ออกจาก ราชการ การพักใบอนุญาต” ร้อยละ 14.13 และอันดับที่ 3 “ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ” ร้อยละ 9.87

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ ร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! 3 ขั้นตอนแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัติทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิเขต 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่