คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้
คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้

คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้ จากหนังสือ สพฐ.ล่าสุด (30 ม.ค. 2567) ให้พิจารณาจากผลคะแนนรวม หรือใช้คะแนน Overall ดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยสอบและซุดทดสอบของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) สามารถนำไปยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยให้พิจารณาจากผลคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินทั้ง ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูของหน่วยสอบและชุดทดสอบของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Human Capital Excellence Center : HCEC) ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง ตามตัวอย่างการพิจารณาผลคะแนน ฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้
คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้ 3
คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้
คลายความสงสัยว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ของ HCEC ว่าทุกพาร์ท ต้องได้ B2 ขึ้นไปหรือไม่ จึงจะยื่นลดระยะเวลาวิทยฐานะได้ 4

ขอบคุณที่มา : Apisak Phoothamma

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่