ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรั่บโรงเรียนปกติกิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบลงทุน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ในสังกัด

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยใช้ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และร่างข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรี่หารหัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้เป็นไปตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาตัวย ๓ หร้อมจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ หากโรงเรียนไม่ประสงค์ที่จะรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้สถานศึกษาในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิเศษแจ้งเหตุผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
   –   บัญชีจัดสรร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
   –   สรุปบัญชีจัดสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   –   รายละเอียดรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2566
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 5
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 6
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 7
ด่วนที่สุด สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8

ที่มา :: สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่