ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (11) มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ คุรุสภาจึงออก “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ  291 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

          ประการแรก กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพิ่มเติม ดังนี้

          สำหรับผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง  2) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง    3) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  สำหรับคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้  1) มีวุฒิปริญญา ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  2) มีวุฒิปริญญาตรีอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ   3) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี   และ 4) ผู้มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

          ประการที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม ดังนี้  1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด  และ 2) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

          ประการที่ 3 กรณีชาวต่างชาติ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน ไขดังต่อไปนี้  1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด  2) มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)  3) มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย  4) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติ ในข้อ 2  และ 3 ทั้งนี้ จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

          สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ประการที่ 4  ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ โดยให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี          สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า ให้ชำระเงินค่าปรับในการดำเนินการล่าช้าเป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ดำเนินการล่าช้า

          กรณีผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลา 5 ปี  ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ จนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้ในปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 5
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 6
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 7
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2
ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับที่ 2 8

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่