เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 มีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562
 2. ปรับปรุงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากเดิมออก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ฉบับเดียว เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ที่มีการจำแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  2.1 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License : P-License) ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (โดยยังไม่ต้องมีผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู) 2) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต
  2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License : B-License) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น จะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีคุณวุฒิทางปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง 2) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด) 3) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องขอรับรองคุณวุฒิก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต
  2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Teaching License : A-License) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง จะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น 2) ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (เดิม) และมีวิทยฐานะชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง มีอายุ 7 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต
 3. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น” ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง” การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและชั้นสูง ต้องขอตามกลุ่มวิชาและสามารถขอรับได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง 2) มีความรู้และประสบการณ์ตามที่คุรุสภากำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ฉบับละ 500 บาท
 6. การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท ต้องดำเนินการต่ออายุภายใน 180 วัน (หรือ 6 เดือน ไม่ต้องสอบแค่ยื่นเอกสาร) ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผลและชำระค่าดำเนินการต่ออายุล่าช้าเดือนละ 200 บาทแต่ไม่เกิน 2,000 บาท นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ระยะเวลานับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน และต้องดำเนินการต่ออายุใบอนญาตจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้)
 7. การขอให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคุรุสภาใน 3 กรณี 1) สมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร 2) เรียกตัวบรรจุแต่งตั้งที่ต้องมีใบอนุญาตในวันที่บรรจุแต่งตั้ง 3) ต่อสัญญาจ้าง ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ฉบับละ 1,000 บาท
 8. การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน ให้ยื่นคำขอและหลักฐาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท
 9. ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการทุกประเภท คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้ผู้ยื่นคำขอหรือคำร้องทุกกรณี

วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน กรณีประกอบวิชาชีพและไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เช็คที่นี่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง” Advanced Teaching License : A License มีอายุ 7 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารประกอบการพิจารณาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

 • หลักฐานแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงคุณฒิ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
 • หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • รูปถ่ายสี หน้าตรงครึ่งตัว ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • หลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด มีวิธีการดำเนินการ และ เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

 1. ให้ผู้ประสงค์ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ เข้าไปที่ ระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ *ทำการสมัครสมาชิก (สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก) โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ดังภาพการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 15

เมื่อเข้าระบบ KSP Self-Serviceแล้ว ให้เลือกเมนู ใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครูชั้นสูง ดังภาพ

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด

ให้ท่านตรวจสอบกลุ่มวิชาเอกของท่าน โดยเลือกวิชาเอกที่ท่านจบการศึกษา แล้วกดตรวจสอบ ดังภาพ

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 16
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 17

หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะปรากฎข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพเดิม และแสดงคุณสมบัติที่สามารถ ที่สามารถทำการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้ ดังภาพ ให้คลิกที่ ดำเนินการ

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 18

จากนั้นให้เลือกสังกัดของท่าน และกรอข้อมูลดังภาพ สำคัญที่สุดคือข้อ 2 เนื่องจากท่านจะต้องหาเอกสารประกอบ รวมถึงระบุวันเวลาให้ชัดเจน  เลือกอย่างน้อย 3 กิจกรรม

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 19
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 20
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 21
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 22

รายการเอกสารอ้างอิง หรือ หลัฐานแนบดังนี้ เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้วให้กด บันทึกและส่งคำขอ

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 23

ข้อควรระวัง

 • หลักฐานทางการศึกษา/การสอนในปัจจุบัน
  ❌ อัพโหลดเฉพาะตารางเรียน ที่ไม่มีลายเซ็นต์ผู้บริหาร จะไม่ผ่าน  
  ✅ ถ้าจะแนบเฉพาะตารางเรียน ต้องมีลายเซ็นผู้บริหาร หรือ
  ✅ คำสั่งสอนที่เป็นหนังสือราชการ หรือ
  ✅ วุฒิปริญญาที่่แสดงรายวิชาเรียน+เกรด
 • ต้องเลือกกิจกรรมเกี่ยวกับงาน/วิชาชีพ อย่างน้อย 3 ด้าน ไม่ซ้ำกัน จากทั้งหมด 12 ด้าน ทำเป็น PDF สแกนเฉย ๆ ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
  ✅ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือ
  ✅ เกียรติบัตร (เกียรติภายใน ร.ร. ก็ได้)

จากนั้นกด พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วไปจ่ายเงินแล้วรอครับ อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบสถานะบ่อยๆ นะครับ เผื่อได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด
เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 24

ตรวจเช็กทุกวัน ถ้าเอกสารผิดหรือต้องอัพโหลดเพิ่มเติมจะขึ้นข้อความแจ้งตรงกรอบสีแดง แล้วอัพโหลดเอกสารใหม่

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 25

ถ้าเอกสารผ่านใน Step 1 แล้ว
จากนั้นไม่ต้องทำอะไร รอ รอ รอ

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 26

ที่มา : SiriusBlack Kantitat

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์

คลิกเมนู >> พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์/Electronic License (e-License) >> พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ 15 มีนาคม 66 )

เช็คที่นี่ ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด 27

การตอใบประกอบวชาชพคร ออนไลน กรณประกอบวชาชพและมไดประกอบวชาชพทางการศกษา แบบออนไลน ทำงายๆ ทบานดวยตวเอง กรณประกอบวชาชพและมไดประกอบวชาชพทางการศกษา ตอใบประกอบวชาชพคร ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ PBA License แบบใหม่ ล่าสุด ขอบคุณที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ :: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามระดับคุณภาพ – สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่