ข่าวการศึกษา

เช็คด่วน!! โรงเรียนต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาค่าเรียน 2000 บาท

เช็คด่วน!! โรงเรียนต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด!! ที่ ศธ04006/ว2487 แจ้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เยียวยาค่าเรียน 2000 บาท เพื่อสร้างความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้การดําเนินงานเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ และดําเนินการ ดังนี้

เช็คด่วน!! โรงเรียนต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
เช็คด่วน!! โรงเรียนต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการดังนี้

๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคาร ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชีชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง พร้อมส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓)

๒. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเตรียมในการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด

๓. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์ จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) ที่โรงเรียนจัดส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๔. ตรวจสอบการจัดสรรวงเงินกู้ ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งวางแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในระบบ GFMIS เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินกู้มาตั้งจ่าย

ณ หน่วยเบิกจ่าย กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสานข้อมูลกับสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง

๕. ตรวจสอบการโอนเงินกู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนมาตั้งจ่าย ณ หน่วยเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ ตามข้อ ๔ กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสาน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖. เบิกเงินกู้ในระบบ GFMIS โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม โดยเร็ว

๗. โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง ภายใน ๓ วันทําการนับจากวันที่ ได้รับเงินจากคลัง

๘. การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๙. รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ พร้อมแจ้งให้โอนเงินกู้กลับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีเงินเหลือจ่าย

โรงเรียนที่มิใช่เป็นหน่วยเบิก ดําเนินการดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองของนักเรียนให้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการให้ความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการโอนเงินกู้ตามโครงการดังกล่าวเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ปกครองโดยตรง

๒. รับทราบและตรวจสอบ ข้อมูลจํานวนนักเรียนที่ยืนยันตัวตนจากระบบ DMC ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ขอให้ประสานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓. แจ้งผู้ปกครองจัดส่งสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณี ผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้ โดยผู้ปกครองหมายเหตุในสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ของนักเรียน

๔. รวบรวมเอกสารตามข้อ ๓ และจัดทํารายละเอียดพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว

โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกในสังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชีชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง พร้อมส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓)

๒. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองของนักเรียนให้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการให้ ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกและศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จะดําเนินการโอนเงินกู้ตามโครงการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองโดยตรง

๓. แจ้งผู้ปกครองจัดส่งสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรณี ผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้ โดยผู้ปกครองหมายเหตุในสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ของนักเรียน

๔. รวบรวมเอกสารตามข้อ ๓ และจัดทํารายละเอียดตามแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง สภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๕. ตรวจสอบการจัดสรรวงเงินกู้ ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งวางแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในระบบ GFMIS เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินกู้มาตั้งจ่าย

ณ หน่วยเบิกจ่าย กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสานข้อมูลกับสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง

๖. ตรวจสอบการโอนเงินกู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนมาตั้งจ่าย ณ หน่วยเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ ตามข้อ ๕ กรณีไม่ถูกต้องตรงกันขอให้ประสาน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗. เบิกเงินกู้ในระบบ GFMIS โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร็ว

๘. โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง ภายใน ๓ วันทําการนับจากวันที่ได้รับ เงินจากคลัง

๙. การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังให้ถือปฏิบัติตาม

๑๐. รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ พร้อมแจ้งให้โอนเงินกู้กลับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีมีเงินเหลือจ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. หนังสือแจ้ง สพท.

2. แนวทางการดำเนินงาน

3. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล

4. infographic แนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button