ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 สมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 สมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 สมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2
ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. SMT ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้กําหนดจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน คุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) การสร้างและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning

ในการนี้ สสวท. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th. และแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings และโปรดเตรียม เอกสาร และอุปกรณ์ในการเข้าร่วมการอบรม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยลงทะเบียนในระบบอบรมครู สสวท. และกรอกข้อมูล ดังกล่าวในแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมที่ลิงก์ https://bit.ly/2NnZ73u ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สสวท. จะนําข้อมูลดังกล่าวของท่านเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่