หน้าแรก ข่าวการศึกษา ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

23322
0
ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ – และมติ ก.ค.ศ. ในการดําเนินการให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ฯ ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป และมีการเปลี่ยนระบบการเลื่อน เงินเดือนเป็นแบบช่วงจึงมีมติดังนี้

๑. ยกเลิกการดําเนินการตามมติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือที่อ้างถึง
๒. กําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหม่ ดังนี้
๒.๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา ของอันดับ ตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๓) (ก) (๕) (๖) (๗) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๑ (๔) วรรคสองผู้ใดได้รับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สั่งให้ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม และให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป คือ อันดับ คศ.๑ ได้อีกหนึ่งอันดับ โดยให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราที่มีเงินเดือนเท่าเดิม หรือในกรณีที่ไม่มีขั้นที่มี เงินเดือนเท่าเดิมก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มีเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
๒.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้วจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะ ในอันดับ คศ.๒ คศ.๓ หรือ คศ.๔ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น ตามข้อ ๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไป

ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ก.ค.ศ. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความก่อนหน้านี้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูฯ แบบล่าสุด 4 ด้าน ไฟล์ Word – PDF (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)
บทความถัดไปรมว.ศธ. หนุนปรับหลักสูตรลูกเสือ ให้ทันสถานการณ์​ เรียนสนุก นำกิจกรรมไปปฏิบัติ​ได้จริง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่