ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือ อ้างถึง 1-4 สำนักงาน ก.ค. ได้แจ้งเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา ให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1.ให้ยกเลิกเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือ ที่อ้างถึง 1-4

2. กําหนดเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เกณฑ์อัตรากําลังนี้ใช้สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยให้สถานศึกษามีอัตรากําลังตามสายงาน ได้แก่ สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน และสายงาน สนับสนุนการศึกษา ซึ่งกําหนดเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑.๑ สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา
๑.๒ สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป

๓. ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู จําแนกเป็น
๓.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดับปฐมวัย ไม่ต่ํากว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ไม่ต่ํากว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓.๒ งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ไม่ต่ํากว่า ๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
ทั้งนี้ การคํานวณอัตรากําลังตามเกณฑ์อัตรากําลังนี้ กําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู เท่ากับ ๒๐ ชั่วโมงสัปดาห์

๔. การกําหนดสาขาวิชาเอกในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก

๕. จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน พิจารณาตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ดังนี้

๕.๑ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล ๑-๓) กําหนด ๓๐ คน ต่อห้อง
๕.๒ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖) กําหนด ๓๐ คน ต่อห้อง
๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) กําหนด ๓๕ คน ต่อห้อง
๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) กําหนด ๓๕ คน ต่อห้อง

การคิดจํานวนห้องเรียน กรณีจํานวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ให้คิดเพิ่มอีก ๑ ห้อง เช่น ชั้นอนุบาล ๑ มีนักเรียน ๓๘ คน (มีเศษ ๘ คน) จะคิดเป็น ๑ ห้องและชั้นอนุบาล มีนักเรียน ๔๕ คน (มีเศษ ๑๕ คน) จะคิดเป็น ๒ ห้อง รวมจํานวนห้องที่จะนําไปคํานวณอัตรากําลังระดับปฐมวัย จํานวน ๓ ห้อง

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

๖. กําหนดเวลาเรียนต่อสัปดาห์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการคํานวณอัตรากําลังตามเกณฑ์อัตรากําลัง ดังนี้

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

การคํานวณอัตรากําลัง
๗. การคํานวณอัตรากําลัง ให้คํานวณตามสายงานดังนี้

๗.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา
๓.๓.๑ สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๐ คนลงมา ไม่กําหนดอัตรากําลัง สายงานบริหารสถานศึกษา

ยกเว้น สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล หรือโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้กําหนดอัตรากําลังสายงานบริหาร สถานศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๑ อัตรา

โดยกําหนดให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ํากว่า ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ และตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ํากว่า ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์

ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ว.23/2563 นักเรียน 120 คนมีรอง ผอ. ได้ 1 คน -ผอ. รองผอ. ต้องมีชั่วโมงสอน

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
บทความถัดไปสสวท. อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI for Schools Level 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

  1. เกณฑ์อัตรากำลังครูใหม่ ว.23 โรงเรียนที่มี นักเรียน ต่ำกว่า 120 จะเริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะนำมาใช้จริงใช่หรือไม่ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่