กําหนดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
กําหนดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

กําหนดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

กําหนดการ ประชุมทางวิชา การออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๖๔ (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post – COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อาคารหอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

กําหนดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
กําหนดการ ประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

ในส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร โดยจัดทำรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสานครอบคลุมใน 4  subtheme ดังกล่าว ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย.2564 และเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาในหลักสูตร และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ถึงจะได้รับเกียรติบัตร รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์ ดังนี้

 1.  “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”
 2. “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”
 3. “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน”
 4. “เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”
 5. “การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software”
 6. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)”
 7. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)”
 8. “Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”
 9. “การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกำหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา”
 10. “Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์”
 11. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
 12. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)”
 13. “Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19 Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Development กรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน”
 14. “Digital literacy for Teachers in New normal”
 15. “Literacy for Post-COVID World”
 16. “High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era”
 17. “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”
 18. “การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency – based assessment): การประเมินในห้องเรียน”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน และร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และแอปพลิเคชัน “khuru on mobile โดยเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่