ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมจำนวน ๑,๗๑๔ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สำนักงานเขตพื้นที่ปลายทาง เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ต้นทางในการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

ทั้งนี้ อัตราว่างที่เหลือจากการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอัตราว่างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของอัตราไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรคืนรวมจำนวน ๒๐๒ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สงวนอัตราดังกล่าวไว้สำหรับบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา 4
ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา 5
ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัดโอนตำแหน่งเกษียณ ปี2565 จำนวน 1,714 อัตรา 6

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ว 7294 ลว 6 ธค 65 การกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_บัญชีสงวนอัตราฯ

สำเนาถึง

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่