หน้าแรก ข่าวการศึกษา กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

4273
0
กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่เฟซบุ้ค ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กล่าวถึงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้ประกาศ “ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562” ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกฯ 
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563

2. แผนการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 มีดังนี้

2.1 สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

2.2 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

2.3 การประเมินระดับระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

2.4 การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยัง สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

3. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินการเสนอโครงการให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจะแจ้งจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดการดำเนินงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา : เฟซบุ้ค Wisanu Sapsombat 

11 มิ.ย.63#กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา…

Wisanu Sapsombat 发布于 2020年6月11日周四

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here