สพฐ.แจ้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
สพฐ.แจ้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวปฏิบัติ พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยขอให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการดำเนินการจัดทำแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี (แบบ คส.๒) ทั้งกรณีที่ผู้เสนอขอพระราชทานไม่ส่งแบบเสนอขอพระราชทาน และกรณีที่รับรองคุณสมบัติในแบบเสนอขอพระราชทานโดยมีเจตนาให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือปิดบังข้อเท็จจริงให้ดำเนินการทางวินัยหรือจริยธรรมตามควรแก่กรณี

ระยะเวลาเสนอขอพระราชทาน ติดตามได้ที่ สพท.ที่สังกัด

แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.แจ้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
สพฐ.แจ้งการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๓.๒ เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๑) ชั้นสายสะพาย
เอกสารประกอบการเสนอขอฯ จำนวน ๒ ชุด (เรียงลำดับ ดังนี้)
๑.๑) สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน
๑.๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๑.๓) คำสั่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
๑.๔) สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษา หรือ สำเนาใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง (กรณีขอชั้น ป.ม. ส่งสำเนา ชั้น ท.ช. เป็นต้น)
๑.๕) คำสั่งเลื่อนเงินเดือนฉบับปัจจุบัน
๑.๖) สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)
๑.๗) หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน ๑ ฉบับ (ผอ.สพท. หรือผู้รักษาการแทนลงนามเท่านั้น)
๑.๘ แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.๒)

(๒) ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เอกสารประกอบการเสนอขอฯ ทุกชั้นตรา จำนวน ๑ ชุด ดังนี้
๒.๑ กรณีข้าราชการ
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)
(๓) แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.๒)
๒.๒ กรณีลูกจ้างประจำ
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สำเนาทะเบียนลูกจ้าง (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน)
(๓) แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.๒)
๒.๓ กรณีพนักงานราชการ
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สำเนาสัญญาจ้าง (ต้องเป็นสัญญาที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงปัจจุบัน)
(๓) แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.๒)
เอกสารสำเนาที่แนบจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านและตรวจสอบได้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับตามแบบที่กำหนด

๓. เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเ หรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
๑ แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (แบบ ร.จ.พ.) จำ
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓.๒ สำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ (ตั้งแต่บรรจุ จนถึงปัจจุบัน) จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติ (แบบ คส.๒)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา :: ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 – สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่