หน้าแรก ข่าวการศึกษา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

274
0
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความซอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และจะต้องจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้กระทำความดีความชอบนเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ที่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

๒. จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในแต่ละกรณี ตามรายละเอียดและรูปแบบเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือที่อ้างถึงให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องและหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถสนอขอพระราชทานได้ทันภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

๓. จัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและข้อเท็จจริงตามรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานที่กำหนด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อนึ่ง เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ในปีต่อไป เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย แล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง และจัดส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของปีก่อนปีที่เสนอขอพระราชทาน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

สรุปเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564

แบบฟอร์มเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา
บทความถัดไปการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่