หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ว17/2565 (ลว. 25 ก.ค. 2565) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ –

๑. ให้ยกเลิกการนําหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ ก.ค.ศ. มีมติ ให้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) กรณีการย้ายและการเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือที่อ้างถึง

๒. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๔. ให้ส่วนราชการกําหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่ส่วนราชการยังมิได้ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่เดิมไปพลางก่อน

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนระดับตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
  • แบบการเสนอผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
  • แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
  • ตัวอย่าง แบบตรวจสอบข้อมูลประกอบการประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการให้คะแนนประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการพิเศษ)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)
  • ตัวอย่าง สรุปมติคณะกรรมการประเมินผลงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้รายละเอียด การปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งให้ทยอยปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2569)
บทความถัดไปขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปะ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่