สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๓ รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๐๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง การออก ประกาศนียบัตรหลักสูตร กลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับดําเนินการ ออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ดังนี้

๑. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๐๕๘/๒๕๖๓ สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้แล้วที่องค์การค้าของ สกสค. โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา ในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น

๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อให้กับสถานศึกษา ในสังกัด

๒. การลงนามในประกาศนียบัตร ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้า สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร

๓. การจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรให้จัดทํา ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ๓ ชุด

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หากสถานศึกษาใดยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนบท้ายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๐๕๘/๒๕๖ เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สามารถให้ใช้แบบพิมพ์เดิมโดยอนุโลม และหากใช้แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรแบบใดก็ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งรุ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตร วิชาประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษาของไทย
บทความถัดไปแนะนำเว็บไซต์ slidesgo.com ดาวน์โหลดเท็มเพลตพาวเวอร์พอยต์ สวยๆ ฟรี!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่