หน้าแรก ข่าวการศึกษา การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)

การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)

การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)

1625
0
การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)
การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)

การอนุมัติให้ข้าราชการครูลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564) สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหนังสือราชการ ว2/2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา รายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาใต้ส่งหรืออนุญาต ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตามความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา ตามนัยข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๒. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต ให้ลาไปศึกษาต่างประเทศตามความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา ตามนัยข้อ ๑๓ และข้อ ๑๙ วรรคสองของกฏกค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อสําเร็จการศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิตามแนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔

สําหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)
การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)
การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)
การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)

รายละเอีดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

บทความก่อนหน้านี้รายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับงบประมาณประจำปี 2565
บทความถัดไปขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่