ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ.
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ.

ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ.

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จำนวน ๑๘๕ ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยมุ่งน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทตสอบและอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR ทักษะภาษาจีน(Chinese Literacy) ทั้กษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะอื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียนที่มีความสำคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โตยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์สอบวัดระตับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) ที่ให้บริการในสังกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR  และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ.
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ.

รายชื่อ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Captial Excellence Center : HCEC) รวมทั้งหมด จำนวน๑๘๕ ศูนย์

ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 10
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 11
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 12
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 13
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 14
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 15
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 16
ประชาสัมพันธ์การสอบ​วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ​ตามกรอบมาตรฐาน​ CEFR และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK สังกัด สพฐ. 17

ขอบคุณที่มา : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่