สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 – 17 ธันวาคม 2563
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 – 17 ธันวาคม 2563

การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 – 17 ธันวาคม 2563

รายละเอียดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  จำนวน 5 วิชา และ (2) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน

สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 – 17 ธันวาคม 2563
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัคร 3 – 17 ธันวาคม 2563

1. เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2564

3. สอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

4. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ)

1) เป็นผู้มีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หรือ ป.โทวิชาชีพครู หรือ ป.เอกวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรองให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีรายชื่อผู้เรียนที่สถาบันผลิตส่งมายังคุรุสภา หรือ

2) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู( ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) หรือ ป.โท วิชาชีพครู หรือ ป. เอกวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรอง ให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และมีรายชื่อผู้เรียนที่สถาบันผลิตส่งมายังคุรุสภา

5. ค่าสมัครสอบฯ *ชาวไทย วิชาละ 300 บาท *ชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท

6. วิชาเอกไม่สามารถลงสมัครสอบได้มากกว่า 1 วิชา จากวิชาเอกที่กำหนด

7. เลือกสนามสอบในจังหวัดที่กำหนดได้เพียง 1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา

8. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบในวิชาที่เข้าสอบแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 *กรณีมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบในวิชาดังกล่าวครั้งต่อไป (ภายในเดือนตุลาคม 2564) *ผลคะแนนการทดสอบแต่ละวิชาใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

9. ชาวต่างประเทศ ยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10. ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกสมัครสอบในวิชาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาที่ตนเองไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ปวช. ปวส.หากตรวจพบภายหลังว่า เลือกวิชาเอกไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในวิชานั้นเป็นโมฆะ

11. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2280-0048หมายเหตุ ระบบจะเปิดให้รับสมัครที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา ตามวันเวลาที่กำหนดรับสมัคร

อ้างอิง

กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ประกาศคุรุสภา รายละเอียดกำหนดการทดสอบตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาฯ

รายละเอียดระบบวิธีการขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการทดสอบฯ

ขอบคุณที่มา : Facebook รอบรู้วิชาชีพครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่