แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้สถานศึกษานำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของข้าราชการครูและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละรายเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิหัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เป็นประจำทุกรอบการประเมิน และกรณีที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งเอกสารหลักฐานของผู้ขอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดก่อนนำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อส่งผ่านไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเข้ามาลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ DPA ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา

ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA ดังนี้

๑. การลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ให้ใช้ ๑ User ต่อ ๑ สถานศึกษา โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียน ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมอบหมาย ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครูทำหน้าที่เป็นผู้ลงทะเบียนแทน โดยมีหลักฐานมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ และให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

กรณีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาอื่น การลงทะเบียนเข้าใช้งานในสถานศึกษาที่รักษาการฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่รักษาการฯ มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่รักษาการฯ นั้นเป็นผู้ลงทะเบียนแทน

๒. การลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ให้ใช้อีเมลกลางของสถานศึกษาที่มีอยู่ หรืออีเมลของผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา หากไม่มีให้สถานศึกษาสมัครอีเมลใหม่

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DPA ทาง https://dpa.otepc.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี อาจจัดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาดำเนินการลงทะเบียนไปพร้อมกับการประชุมในคราวเดียวกัน หรืออาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีสถานศึกษาไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รองรับการดำเนินการในระบบ DPA ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี อำนวยความสะดวกในการดำเนินการลงทะเบียน โดยใช้อีเมลและชื่อผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาลงทะเบียนแล้วให้รอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ จึงจะสามารถข้าใช้งานได้

๓. การอนุมัติการลงทะเบียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแล้วจึงอนุมัติให้เป็นผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา ๑ แห่ง จะมีผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาได้เพียง ๑ คน เท่านั้น

๔. เมื่อได้มีการอนุมัติการลงทะเบียน และได้รับข้อความแจ้งผลทางอีเมลที่ลงทะเบียไว้ในระบบ DPA ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาตรวจสอบอีเมลและกดยืนยันการลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสผ่านและ Login เข้าใช้งานระบบ

๕. เมื่อ L๐g in เข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น ในระบบ DPA และปรับปรุงข้อมูล ดังนี้
๕.๑ กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA แต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์
ให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

๕.๒ กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA ไม่ครบถ้วนตามจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา
ให้เพิ่มรายชื่อและข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

๕.๓ กรณีจะเพิ่มรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใด โดยการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก แล้วพบว่ามีข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ

ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาดำเนินการขอย้ายข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวมาไว้ที่สถานศึกษาปัจจุบัน

๕.๔ กรณีมีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ DPA มากกว่าจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา
ให้จำหน่ายข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนั้นออกจากสถานศีกษา

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และวิดีโอการสอนวิธีการลงทะเบียน และวิธีการตรวจสอบแก้ไข/เพิ่มเติม รายชื่อและปรับปรุงข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง QR-Code ที่ปรากฏต้านล่าง

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ DPA ของสถานศึกษา ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่