ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567

ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขนาดสถานศึกษาและรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย กรณีที่ ๑ การย้ายกรณีปกติ ข้อ ๒ เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงประกาศขนาดสถานศึกษา และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. ที่ให้ความเห็นชอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

อนึ่ง สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับการย้ายกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้ายผู้อํานวยการ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่กําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์
ตามหนังสือที่อ้างถึง และกรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา
เห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์

ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 4
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 5
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567
ด่วนที่สุด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 6

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่