ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ดังนี้

๑. ขนาดสถานศึกษา

ตามจำนวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้

  • ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา
  • ขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ – ๗๑๙ คน
  • ขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๐ – ๑,๖๗๙ คน
  • ขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจำปี พศ. ๒๕๖๕ ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน

ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. สถานศึกษาที่ต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำหรับการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา ข้อ ๑ สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ข้อ ๑.๑ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาตังกล่าวได้ที่
http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th

อนึ่ง กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดำเนินการได้ตามหลักกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 12

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 13
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 14
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 15
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 16
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 17
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 18
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 19
ด่วนที่สุด!! การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 20

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ว 3246 แจ้ง สพท.ทุกเขต

2. 3247 แจ้ง สศศ

3. ว 3248 แจ้ง ศธจ ทุกจังหวัด

4. 3249 แจ้ง ก.ค.ศ

5. 3250 แจ้ง สป.ศธ

6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ

8. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ ปี 2564

9. ประกาศ ก.คลัง แก้ไขรายชื่อพื้นที่พิเศษ ปี 2564

10. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ปี 2564

11. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ จชต. ปี 2565

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพร สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565
บทความถัดไปสพฐ.เปิดอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1-A2 รับเกียรติบัตร สพฐ. หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่