หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

842
0
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๔๘๐ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนด ดังนี้

๑. ขนาดสถานศึกษา

ตามจํานวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้

ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา
ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ – ๗๑๙ คน
ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๐ – ๑,๖๗๙ คน
ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจําปี

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน

ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สําหรับการย้ายกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา ข้อ ๑ สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ข้อ ๑.๑ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยสํานักนโยบายและแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th สําหรับสถานศึกษาที่ต้อง กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่กําหนด

อนึ่ง กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้าย ผู้บริหาร สถานศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียด

>>> 1. ว 2480 แจ้ง สพท.

>>> 2. 2481 แจ้ง สศศ.

>>> 3. ว 2482 แจ้ง ศธจ.

>>> 4. 2483 แจ้ง ก.ค.ศ.

>>> 5. 2484 แจ้ง สป.ศธ.

>>> 6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

>>> 7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ

>>> 8. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-53-พื้นที่ปกติ-ปี 63

>>> 9. ประกาศกระทรวงการคลังฯ เพิ่มเติม-ว-158-พื้นท

>>> 10. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-184-พื้นที่-จชต.-ปี 64

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

บทความก่อนหน้านี้7 เทคนิค การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของเด็กปฐมวัย ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
บทความถัดไปเช็คด่วน!! ประกาศ ตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here