สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๔๘๐ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนด ดังนี้

๑. ขนาดสถานศึกษา

ตามจํานวนนักเรียน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้

ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา
ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ – ๗๑๙ คน
ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๐ – ๑,๖๗๙ คน
ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจําปี

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน

ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สําหรับการย้ายกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๒ การย้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา ข้อ ๑ สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ข้อ ๑.๑ เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยสํานักนโยบายและแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th สําหรับสถานศึกษาที่ต้อง กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่กําหนด

อนึ่ง กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ ๑ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้าย ผู้บริหาร สถานศึกษา ประจำปี 2564
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 12
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 13
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 14
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 15
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 16
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 17
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 18
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 19
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 20
สพฐ.กำหนดรายละเอียด ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 21

รายละเอียด

>>> 1. ว 2480 แจ้ง สพท.

>>> 2. 2481 แจ้ง สศศ.

>>> 3. ว 2482 แจ้ง ศธจ.

>>> 4. 2483 แจ้ง ก.ค.ศ.

>>> 5. 2484 แจ้ง สป.ศธ.

>>> 6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

>>> 7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ

>>> 8. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-53-พื้นที่ปกติ-ปี 63

>>> 9. ประกาศกระทรวงการคลังฯ เพิ่มเติม-ว-158-พื้นท

>>> 10. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-184-พื้นที่-จชต.-ปี 64

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่