ก.ค.ศ. ออกหนังสือแจ้ง การประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร เน้นประเมินสภาพในชั้นเรียน หรือเอกสารที่ต้องทำอยู่แล้ว เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน ผลที่เกิดจากการพัฒนา
ก.ค.ศ. ออกหนังสือแจ้ง การประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร เน้นประเมินสภาพในชั้นเรียน หรือเอกสารที่ต้องทำอยู่แล้ว เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน ผลที่เกิดจากการพัฒนา

ก.ค.ศ. ออกหนังสือแจ้ง การประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร เน้นประเมินสภาพในชั้นเรียน หรือเอกสารที่ต้องทำอยู่แล้ว เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน ผลที่เกิดจากการพัฒนา

ล่าสุด วันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันการประเมินวิทยฐานะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับทราบข้อมูลว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯที่อ้างถึง ๑ – ๔ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำหลักฐานหรือแฟัมเอกสารหลักฐานขึ้นใหม่เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการสร้างภาระและทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสำคัญตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ และไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการฯตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ จึงขอชักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานว่าในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งโดยคำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงานในบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วเช่น แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้ หรือชิ้นงาน ผลงาน ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้แผนพัฒนาต่าง ๆ หรือผลที่เกิดจากการพัฒนา เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอย้ำว่า การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก ดังนั้น ผู้รับการประเมินไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

ก.ค.ศ. ออกหนังสือแจ้ง การประเมิน ว9 PA ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร เน้นประเมินสภาพในชั้นเรียน หรือเอกสารที่ต้องทำอยู่แล้ว เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน ผลที่เกิดจากการพัฒนา 2

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่