ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการบริหารจัดการสถานศึกษา นร.ต่ำกว่า 40 ที่ไม่มี ผอ. ให้เขตพื้นที่แต่งตั้ง ผอ.รร.ใกล้เคียงรักษาการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาจำนวนมากที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาขาดผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาประกอบกับเกณฑ์อัตรากำลังชำาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ศศ. ที่ ๒ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย)

สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๐ คนลงมา ไม่กำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้นสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาตังกล่าว ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หากยังไม่ใด้แต่งตั้งหรือแต่งตั้งครูผู้ช่วย หรือข้าราซการครูในสถานศึกษา และที่มีครูไม่ครบชั้นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระงานครู อาจทำให้ข้าราชการครูไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้เต็มศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาใกลัเคียงที่มีความเหมาะสมไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาตังกล่าวอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัตการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการบริหารจัดการสถานศึกษา นร.ต่ำกว่า 40 ที่ไม่มี ผอ. ให้เขตพื้นที่แต่งตั้ง ผอ.รร.ใกล้เคียงรักษาการ 2

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่