แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566

ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566

เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

๑. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.

กรณีที่ ๑ กศจ. มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งชันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ หากผู้สอบแข่งขันได้ไม่มารายงานตัวเฟอรีบกรบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไปจาบัญชีผู้สอบแข่งขัมได้ของ กศจ.มารายงานตัวจนกว่าจะครบตามจำนวนตำแหน่งว่าง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566
ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566 4
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566
ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566 5

กรณีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐มีผลใช้บังคับ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ด.๑ ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศ6 0๒๐๖.๙/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่สำนักงนศึกษาธิกรจังหวัดยังไม่ได้นำเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
และหาก กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ ๑

๒. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแช่งขันได้ จากการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรณีที่ ๑ กศจ. มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. อื่น ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. ทั้งผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศ5 0๒๐๖.๖/ ๒๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนแล้วเสร็จ

กรณีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. อื่น ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖o มีผลใช้บังคับ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑ ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยังไม่ได้นำเสนอกศจ. เพื่อพิจารณา

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำเสนอ กศจ. พิจารณากำหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หาก กศจ.มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก กศจ. อื่น ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. ทั้งผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีที่ ๑

กรณีที่ ๓ เมื่อ กศจ. ผู้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขอใช้บัญชีไปยัง กศจ. เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ กศจ. เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีมติไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือว่าสิ้นสุดการขอใช้บัญชีในครั้งนั้น และไม่สามารถดำเนินการขอใช้บัญชีได้จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566
ด่วนที่สุด!! แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก.ค.ศ. ว1/2566 6

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – หนังสือเวียน ก.ค.ศ. – ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่