สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พ.ค.64) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การนับเวลาเรียน

ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ยกเว้น สถานศึกษาใด มีความพร้อม มีความประสงค์เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม ของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนในวันนั้น ๆ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบ ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากําหนด

การสอนชดเชย

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการสอนชดเชยได้ตามบริบทและความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้

การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

– เพิ่มจํานวนเวลาเรียนในแต่ละวัน
– เพิ่มการเรียนในวันหยุด

การจัดการเรียนการสอนแบบ Online/On Air/On Demand/On Hand

– กําหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพื่อนํามานับชั่วโมงการเรียนได้
– เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง คํานึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended

การจัดการเรียนการสอนแบบผสม ระหว่าง On Site กับ Distance Learning ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น On Site กับ Online หรือ On Site กับ On Air เป็นต้น

ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญ

อ้างอิงจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ วันที่ 9 มิ.ย.64

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นและเรียนรู้อย่างมีความหมาย ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.เน้นตัวชี้วัดต้องรู้
๒.บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ในเว็บไซต์ของสํานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา https://academic.obec.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายนี้

การอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

กรณีสถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) หรือ ก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่สถานศึกษากําหนด ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พ.ค.64)
สพฐ.ซักซ้อม ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พ.ค.64)
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พ.ค.64)
สพฐ.ซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พ.ค.64)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่