หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ

3334
1
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบมีอะไร และมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้รับบริการ  และสังคมมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอยู่ตลอดเวลา อันจะทำให้สังคมยอมรับในวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง สังคม และดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพชั้นสูง          

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ  ใช้ได้เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยให้ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

       1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546        
2. มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552      
 3. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา   เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552
       4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ขั้นตอนกระบวนการ

1. ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
2. ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ขั้นตอนกระบวนการ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ 4

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

1.รายการเอกสารหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณี ประกอบวิชาชีพ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ 5

   2.รายการเอกสารหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณี มิได้ประกอบวิชาชีพ

   2.รายการเอกสารหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณี มิได้ประกอบวิชาชีพ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู และเอกสารหลักฐานประกอบ 6

ดาวน์โหลด

ที่มา : คุรุสภา

บทความก่อนหน้านี้สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา รับสมัคร 18-24 พ.ย.62
บทความถัดไปรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 เริ่ม 2 ธ.ค.62 – 14 ก.พ.63
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่