ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิ.ย.64 หนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04004/ ว 665 ลงวันที่ 31 พ.ค.64 เรื่อง การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

1.สทศ.สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

              ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

               – อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูลและรูปแบบทั้งหมดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

               – ข้อมูลที่จัดทำจะมีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบข้อมูลดิจิตัล และไฟล์สแกนภาพ pdf ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก

               – เพิ่มระบบความปลอดภัยป้องกันความสูญหายของเอกสารสำคัญทางการศึกษา รองรับการเชื่อมโยงการตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

               – ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคลังข้อสอบ เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ 

           สทศ.ได้มีการจัดประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ application zoom ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564  

2. เนื่องจากการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดทำครั้งละ 2ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้จัดทำครั้งละ 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 

                  ในปีการศึกษา 2563 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 04010/ว37 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แจ้งกำหนดวันอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 และอนุมัติการจบการศึกษาสำหรับกรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงมีสถานศึกษาบางแห่งได้จัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการการศึกษาประจำการศึกษา 2564 มาเพื่อจัดเก็บ ณ สทศ. สพฐ. แล้ว 

             ดังนั้น เพื่อให้การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ  สทศ.จึงขอแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

             2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขยายผลและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งสถานศึกษาลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ (2) ให้สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทดลองใช้ระบบ โดยการนำข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ excel ตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

                 2.2 สถานศึกษานำไฟล์ excel ที่บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2563 จริง เข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564

                2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของสถานศึกษาภายในสังกัด ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2564  

                 2.4 สพฐ.ตรวจสอบ และรับรองข้อมูล excel ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษาพิมพ์ ปพ.3 จากระบบ เสนอผู้มีอำนาจตามคำสั่งลงนาม และสแกนไฟล์ ปพ.3 ที่ลงนามเรียบร้อย เป็น pdf จัดส่งเข้าระบบเพื่อจัดเก็บในระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2564

ในกรณีที่สถานศึกษาใดได้จัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปยัง สพฐ.แล้ว ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งระบบจะช่วยตรวจสอบและทำให้ทราบว่าแบบรายงานที่จัดส่งมายัง สพฐ.นั้น ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติหรือมีข้อผิดพลาดตรงไหนได้ในทันที 

            หากผลการตรวจสอบโดยระบบ ปรากฏว่าข้อมูลที่สถานศึกษาจัดทำมีข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งรายชื่อสถานศึกษามายัง  สพฐ. เพื่อจัดส่งแบบรายงานกลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ใหม่อีกครั้งต่อไป

ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

บทความก่อนหน้านี้สรุปการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA “ตำแหน่งครู”
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่…แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่