การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตําแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น
และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

บัญชีจัดสรร 2564 (บางส่วน)

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ 2564 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ 2564 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3

สิ่งที่แนบมาด้วย

ขอบคุณข้อมูล :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่