การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality” และกำหนดแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๑.๒ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน
๑.๓ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี
หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

๒. ประธานในพิธีการงานวันครู
๒.๑ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

๒.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือรองประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เป็นประธาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

๓. หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง

๔. สถานที่จัดงานวันครู
ณ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการเพิ่มสถานที่จัดงานวันครูในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสถานที่ที่มีความพร้อมได้ตามความเหมาะสม

๕. กำหนดการจัดงานวันครู
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ หรือตามความเหมาะสม

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 7

๖. รูปแบบการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
๖.๑ กิจกรรมประกอบพิธี ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้เรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมงานวันครูผ่านแพลตฟอร์มงานวันครูออนไลน์ (www.วันครู.com) หรือรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูส่วนกลางทาง YouTube Channel “TBL Suandusit”ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ประกอบด้วย

๑) พิธีทำบุญตักบาตร
๒) พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์
๓) พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
๔ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
๕) พิธีคารวะครูอาวุโส

๖.๒ กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

๑) จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันครู
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี เช่น สันทนาการ นันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น หรือตามที่หน่วยจัดงานกำหนดขึ้น และเหมาะสมกับสถานการณ์
๓) ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้สถานศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ได้ ดังนี้

๓.๑) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม เช่น การทำความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมชน การเก็บขยะในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น
๓.๒) กำหนดคำขวัญวันครู ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๖ เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One schoo : OSOs) ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู
๓.๓) จัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน และการศึกษาของชาติ
๓๔)จัดกิจกรรมครูเยี่มบ้านด็ก การเยี่ยมยือนครูในสัปดาห์วันครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงยระหว่างศิษย์และครู รมทั้งเป็นกรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู และผู้ปกครองที่เกี่ยวกับเด็ก

๖.๓ กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธรณชน และเป็นแบบอย่างให้ยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

๑) จัดพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
๒) ประสานไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕’๖๖ ผ่านแพลตฟอร์มงานวันครูออนไลน์ (พww.วันครู.com) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

๗. วิธีดำเนินการ
ให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ ประสานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันครูฯ และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗๔ ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาค โดยให้หน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVD – 19)
๗.๓ จัดกิจกรรมงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และอาจเพิ่มจำนวนวันตามที่เห็นสมควร
๗.๔ ส่งรายงานผลการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากำหนดส่งไปยังอีเมล chanida@ksp.or.th ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

ส่วนกลาง จัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าและหอประชุมคุรุสภา ในรูปแบบผสมผสานแบบ Onsite และ Online ผ่านทาง Platform วันครู (www.วันครู.com)

ส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค

ภายใต้แนวคิด

“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

 กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 8
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 9

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
?? ดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday


ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่