หน้าแรก ข่าวการศึกษา การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

1387
0
การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจึงดำเนินการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น

การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
การคัดเลือกผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประเภทการคัดเลือก

             1. การคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

            2. การคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

             เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า

คำสำคัญในการเสนอผลงาน

             – ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

            – การเป็นคนดี

            – ความเป็นไทย

            – การรู้เท่าทันและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการ Bully, Fake News ฯลฯ

            – การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

            – การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            – ความทรงจำของฉัน

            – การท่องเที่ยว

            – การเรียนรู้จากงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะ

            – เรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่าสมควรลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ

วิธีการส่งผลงาน

             1. นักเรียนส่งผลงานของตนเองแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

            2. สถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียน ได้ไม่เกิน 12 ผลงาน

กำหนดการส่งผลงาน 

            ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก

            ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5730

และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด “การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ทางด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
รายละเอียดการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
แบบการส่งผลงานการตั้งชื่อ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก
แบบการส่งผลงานเขียนหนังสือวันเด็ก

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบของการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
บทความถัดไป“เอกชัย”ยันสอบวิชาเอกสำคัญชี้ไม่คิดขัดแย้งรมว.ศธ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่