การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้มีผลงานส่งต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และ ครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

แบบประเมินครูดีในดวงใจ

คำชี้แจง แบบประเมินครูดีในดวงใจนี้กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละด้านตามกรอบแนวคิดสำคัญของแบบประเมินครูดีในดวงใจ ดังนี้

แบบประเมินตอนที่ 1 ประเมินจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ประกอบด้วยครูมีความรักและเมตตา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 20 คะแนน

แบบประเมินตอนที่ 2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน นำไปสังเคราะห์หาแนวทาง วิธีการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 35 คะแนน

แบบประเมินตอนที่ 3 ประเมินการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ครูใช้หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความคุ้มค่า และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 15 คะแนน

แบบประเมินตอนที่ 4 ประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และครูมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  30 คะแนน

รวมการประเมิน 24 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เอกสารการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

ขอบคุณที่มา : https://hrd.obec.go.th/home/archives/2223

[บทความที่เกี่ยวข้อง]

การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่