สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน
สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจ มานําเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องของการกําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ สถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้ทราบตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน สามารถกําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหนู่รอ5ผู้อํานวยการสถานศึกษา ได้ 1 อัตรา นั้น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหน่จรอผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาตามกลุ่มดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน สํานักงาน ก.ค.ศ. จะดําเนินการเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ กรณีดังกล่าว แล้วจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

สํานักงาน ก.ค.ศ. 16 สิงหาคม 2564

สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน 2

ขอบคุณที่มา :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่