หน้าแรก ข่าวการศึกษา กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

1212
0
กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce
กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce
กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหนายผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ในรูปแบบ E-Commerce ระหว่าง สำนักงาน กศน. โดย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

โดยนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฒโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ตลอดจน ผู้บริหาร กศน.ส่วนกลาง และจาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยพลวัตรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน และโลกอนาคตในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มิติใหม่ทางด้านการประกอบอาชีพที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นองค์ประกอบหรือเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน และอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการในการดำเนินงาน ให้มีความพัฒนาไปกว่ารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบเดิม ๆ

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce
กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

ซึ่งการปรับเปลี่ยนฯ ที่สำคัญประการหนึ่งที่ควรได้รับการกล่าวถึง ก็คือ การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน (ในฐานะของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือร่วมกัน) สามารถที่จะสนองรับต่อพลวัตรและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งเป้าหมายท้ายสุดของการดำเนินงาน ก็คือ ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี กินอิ่ม นอนอุ่น

“การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสำนักงาน กศน. และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐ อย่างสำนักงาน กศน. ได้มีความตระหนักถึงกระแสแนวคิด และวิธีการทำงานในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnership) ข้างต้น และมีการผลักดันแนวคิดนั้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ซึ่งหากเราจะเปรียบเทียบความร่วมมือภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนระหว่างสำนักงาน กศน. และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นการอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นเสมือนอ่านหนังสือจบแล้ว เราได้อะไร สามารถต่อยอดสิ่งที่ได้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความท้าทายหรือเกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นการอ่านหนังสือ จึงไม่มีบทสุดท้าย และไม่มีวันจบ เพราะจะต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ กศน.สร้างหลักสูตร การศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด โดยจะขอติดตาม เฝ้าดู เพื่อที่จะร่วมชื่นชมต่อความสำเร็จร่วมกันต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce
กศน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.สู่ระบบ E-Commerce

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและการสร้างช่องทางการจำหนายผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ในรูปแบบ E-Commerce มีดังนี้บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

– การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ผลิต ที่ผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาบริการใหม่ ๆ จัดหาและรับผิดชอบด้าน Software สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้า ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

– จัดหาระบบคลาวด์ (Cloud Computing System) เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ผลิต

– สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การทำกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าส่วนสำนักงาน กศน. จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และสินค้า พร้อมจัดหาช่องทาง การตลาดออนไลน์ (Market place) และระบบขนส่ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความร่วมมือการสร้างช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ผลิต พร้อมสนับสนุนพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กศน. ในรูปแบบออนไลน์และสื่อดิจิทัล

ขอบคุณที่มา : Facebook Fanpage อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่งประจำปี พ.ศ.2563
บทความถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” จำนวน 3 ภาพ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่