หน้าแรก ข่าวการศึกษา กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

174
0
กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
กศน. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน ห้องสมุด”เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library 
ระหว่างสำนักงาน กศน. สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ระหว่าง สำนักงาน กศน. 
ซึ่งมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น กระจายให้บริการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 105 แห่ง และมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อม E-book Reading ผ่านทาง Application NaiinPann (นายอินทร์ปัณณ์) ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ตามนโยบายปีงบประมาณ 2563 ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow โดยมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบ 
และเพื่อให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ มีแนวทางหรือแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ในความดูแลให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เสถียร มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกในการอ่านและการเรียนรู้ในระบบ Digital ต่อไป

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน กศน. มีแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 920 แห่ง แบ่งเป็น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 105 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 69 แห่ง หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 745 แห่ง 

โดยปีงบประมาณ 2563 นี้ สำนักงาน กศน. มีนโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Digital Library กรณีศึกษาต้นแบบแห่งแรก โดย สำนักงาน กศน. จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกันนี้ยัง พัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here