ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาออนไลน์ ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand

งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19” โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ในสถานศึกษา เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ ในหัวข้อ…“Stop Bullying จะดีกว่าไหม… ถ้าเราให้เกียรติกัน”

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือ เมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NCSA Thailand

ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบออนไลน์ 60% ขึ้นไป

ตามที่ท่านได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” และทำแบบทดสอบภายหลังนั้น สกมช. ขอแจ้งผลการทำแบบทดสอบของท่าน “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่กำหนด ท่านสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ผ่านทาง Link : http://academic.ncsa.or.th/ โดยทำการกรอกที่อยู่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ในแบบทดสอบ

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand 10

ลิงก์รับชมคลิกที่นี่

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 5-6
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-6
3. คุณครู / อาจารย์
4. ผู้ปกครอง

รายละเอียดการขอรับวุฒิบัตร

1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จะได้รับลิงก็ในการทำแบบทดสอบ ในช่วงท้ายของงานสัมมนาฯ เพื่อ ทำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ (ปรนัยแบบมีตัวเลือก)
2. ผู้เข้าร่วมงานส้มมนาฯ จะต้องผ่านการเกณฑ์ที่ 60% หรือคิดเป็น 6 ข้อ จาก 10 ข้อ
3. ผู้เข้าร่วมต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำวุฒิบัตร โดยระบุชื่อ – นามสกุล ที่เป็นความจริงเท่านั้น
4. วุฒิบัตรจะถูกจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ท่านระบุไว้ใน Google form (แบบฟอร์ม ดังกล่าว จะอยู่ในลิงก็เดียวกับแบบทดสอบ)
5. วุฒิบัตรจะถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ นับจากวันจัดงานสัมมนาฯ หากท่านไม่ได้รับตามวันที่แจ้งไว้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ academic@ncsa.or.th

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand 11

โหลดเกียรติบัตรที่นี่

วิธีการดาวน์โหลด

***กรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ คลิกตรวจสอบข้อมูล จะปรากฎเกียรติบัตรของท่าน

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาฯ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับวุฒิบัตรและการรับของรางวัลได้ที่ link ด้านล่าง :
https://drive.google.com/file/d/15aXHmQjcQYYdRxUEqTeoBrILD_VY26p6/view?usp=sharing

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 090 992 9681 (คุณกิ่งกาญจน์ อุทัยฉาย)

บทความก่อนหน้านี้หลักสูตรออนไลน์ฟรี หลักสูตร “บริหารเงินดี ชีวีมีสุข” เรียนจบแล้วได้รับวุฒิบัตรทันที จาก กบข.
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน จำนวน 9 เล่ม รวมจำนวน 57 ชุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่