ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel
ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel

เปิดลงทะเบียน “Mahidol Kids คิด ช่วยครู” แล้ววันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำงานเสวนาดีๆ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ EDUCA จัดเสวนาพิเศษ Mahidol Kids คิดช่วยครู: สร้าง “ผู้เรียน” แห่งอนาคต พบกับงานเสวนาออนไลน์ และอบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูได้เรียนรู้ สำหรับครูปฐมวัย – ประถมศึกษา โดยเฉพาะ

เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Video On-demand) ได้ทุกหัวข้อ ระยะเวลาในการเปิดให้อบรมตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2565

ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel
ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel
  • เริ่มลงทะเบียน วันที่ 25 เมษายนนี้ (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 (พร้อมรับเกียรติบัตร)

“โครงการ Mahidol Kids คิด ช่วยครู” ริเริ่มขึ้นในพ.ศ.2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA โดยบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ Mahidol Channel ในช่อง Mahidol Kids มีที่มาจาก ความตระหนักถึง สถานการณ์ความยากลำบากในการจัดการเรียนรู้ในภาวะโรคระบาดโคโรน่าไวรัสที่ผ่านมา และความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะมาถึง ทั้งสองหน่วยงานเจ้าภาพ จึงร่วมมือกันจัด “โครงการ Mahidol Kids คิดช่วยครู” ขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) สร้างความตระหนัก และเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ของรายการบนช่อง Mahidol Kids ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักของครูไทยและบุคลากรทางการศึกษา

2) ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางประยุกต์ใช้เนื้อหารายการให้เข้ากับบริบทการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตนได้ เพื่อตอบสนองความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด

ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการ “Mahidol Kids คิด ช่วยครู” จัดขึ้นใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็น Online Event + Video On-demand Workshop บนแพลตฟอร์มของ EDUCA โดยแบ่งเป็น 1) กิจกรรม Live Session ในวันงาน และ 2) Video on-demand workshop จำนวน 5 เรื่อง (สามารถรับชมย้อนหลังได้) โดยครูและบุคลากรผู้สนใจ สามารถลงทะเบียน ร่วมงาน และได้รับเกียรติบัตรตามเงื่อนไข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

พบกับworkshop จำนวน 5 เรื่อง

Mahidol Kids คิด ช่วยครู : สร้าง “ผู้เรียน” แห่งอนาคต
วิทยากร :
ดร.ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน
ดร.ศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท
ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA

ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel
ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel

พาเล่น พาเรียน สนุกวิทย์ฯ ด้วย Active Learning
วิทยากร :
ดร.วิทูร ชื่นวชิรศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 10

Learning by Doing สร้างเด็กคิด กับวิทย์ฯ รอบตัว
วิทยากร :
ดร.ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูปาริชาติ นี่มทัศนศิริ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 11

ศิลปะ…สร้างสมาธิเด็กยุค Hybrid Learning
วิทยากร :
อาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูวาทินี ภูริเอกสุวรรณ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 12

ออกแบบประสบการณ์ในชั้นเรียนอย่างไรให้มีชีวิตชีวา
วิทยากร :
ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 13

บูรณาการเรียนรู้แสนสนุก ไปกับ Animals Speak
วิทยากร :
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูเดือนเด่น พุ่มแก้ว โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
ครูเพียรพรรณ วงศ์สุริยา โรงเรียนสุจิปุลิ
ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 14

ขั้นตอนเข้าอบรมออนไลน์ Mahidol Kids คิดช่วยครู

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม 11 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel 15

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel
ด่วน!! ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ฟรี Mahidol Kids คิดช่วยครู เปิดอบรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร โดย EDUCA และ Mahidol Channel

งานเสวนาออนไลน์ Mahidol Kids คิดช่วยครู สร้าง “ผู้เรียน” แห่งอนาคต ถ่ายทอดสด รับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัด สงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทะเบียนกิจกรรม Mahidol kids สำเร็จแล้ว ที่เข้ากิจกรรมก่อนเท่านั้น สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบ Video On-demand ภายหลังขอสงวนสิทธิการรับเกียรติบัตร สมาชิกต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยชมวีดิทัศน์ เกิน 80% ของเวลาในหัวข้อนั้นๆ หรือตามเงื่อนไขในการอบรมแต่ละหัวข้อ โดยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Mahidol Kids เป็นแชนแนลการศึกษาสำหรับเด็กบนแพลตฟอร์ม YouTube ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาคอนเทนต์ที่น่าสนใจในหลากหลายศาสตร์ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับโรงเรียนไทยหลากหลายบริบทได้ ยิ่งในยุคที่การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่เช่นนี้ ยิ่งเป็นโอกาสสำคัญที่คุณครูควรจะนำมาบูรณาการให้เข้ากันกับเป้าหมายและเทรนด์การศึกษาใหม่ ๆ ฉะนั้นการเข้าใจเทรนด์การศึกษาปัจจุบันว่าคุณครูต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม พ่อแม่ผู้ปกครองจะซัพพอร์ตลูก ๆ หลาน ๆ อย่างไรให้เหมาะสม รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาครูตามสายตาของผู้บริหารโรงเรียน ให้เหมาะสมกับโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะพลาดไม่ได้

ากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
Inbox Facebook EDUCA
LINE OA @educathai
หรือทาง Email info@educathai.com

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างรายงานอบรมออนไลน์ รายงานอบรมพัฒนาตนเอง แผนการสอน และรายงานการสอนแบบหน้าเดียว เครดิตไฟล์ ครูบอส Facebook Wisitpong Boss
บทความถัดไปดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่