เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 อบรมคุรุสภา 65 อบรมคุรุสภา 2565 โดยผู้อบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากคุรุสภา นับเป็นกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูได้

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้

ระบบเปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น. จะปรากฎปุ่ม “คลิกลงทะเบียน” ตรงแถบเมนู และมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการลงทะเบียน

  1. กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน” จะมีลิงก์แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล
  2. กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง
  3. กดส่งแบบฟอร์ม
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 9

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565  (KSP Webinar 2022) ภายใต้ theme “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”เนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพครู เติมเต็มการสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) และการฟื้นคืนการเรียนรู้ (Learning Gain) พลิกวิกฤตหลังสถานการณ์โควิดให้เป็นโอกาส ก้าวผ่านความท้าทายสู่อนาคตของวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพทั้งทักษะชีวิตและสุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญา ซึ่งการจัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาฯ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ ที่มีคุณภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

สำหรับการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ ในปีนี้ จัดประชุมแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web – based – seminar) เข้าร่วมประชุม    ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนา และอภิปราย โดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 16 EP รับ EP ละ 5,000 คน ดังนี้  EP. 1 : เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียนผ่านนวัตกรรม  EP. 2 : เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน  EP. 3 : พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ  EP. 4 : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  EP. 5 : พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม  EP. 6 :  เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต  EP. 7 : มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss  EP. 8 : จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน  EP. 9 : มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss  EP. 10 : Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education  EP. 11 : มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)  EP. 12 : ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู  EP. 13 : หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด  EP. 14 : การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน  EP. 15 : อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด  และ EP. 16 : ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

เปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา สำหรับ EP 1 – EP 4 นี้ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565 และร่วมกิจกรรมอบรมได้ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยเกียรติบัตรที่ได้รับจะแยกตามหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อที่เลือกเข้าร่วมประชุม

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 10
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 11
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 12
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 13
เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียน 19 สิงหาคมนี้ 14

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ลงทะเบียนที่ >> @kspwebinar2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยโรงเรียนบ้านนาสาร 
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดการรถไฟฯจังหวัดบุรีรัมย์ 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่