อบรมออนไลน์ฟรี Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อบรมออนไลน์ฟรี Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมออนไลน์ฟรี Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากเรียนรู้การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.


หัวข้อ “Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากเรียนรู้การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในหัวข้อ “Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

…………………………
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2566
ผ่านเว็บไซต์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับจำนวนจำกัด 200 คน

…………………………
ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้
จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมออนไลน์ฟรี Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อบรมออนไลน์ฟรี Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3

ระบบลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2566 นะครับ

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน

กำหนดการจัดอบรมฯ

เวลากำหนดการอบรม
08.00 – 08.30 น.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำวันและรับฟังข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม
09.00 – 12.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ให้สนุกและสร้างสรรค์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.30 – 16.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้สำหรับแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16.00 – 16.30 น.กิจกรรมทดสอบความรู้การออกแบบสื่อเกมเพื่อการเรียนรู้ และตอบแบบประเมินผลการจัดโครงการ

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมด้านล่าง

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบสดสอบก่อน-หลังอบรม (โดยจะจัดส่งให้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ก่อนอบรม 1 วัน และ หลังเสร็จสิ้นอบรม) (ต้องผ่านเกณฑ์ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

หากท่านทำครบทุกขั้นตอนผ่านการประเมิน หลังจากการอบรม 3 วัน ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้ New Google Sites เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ยะลา เขต 2
บทความถัดไปตัวอย่างไฟล์รายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประเภทไฟล์ข้อมูลเชิงรายงาน PDF และไฟล์รูปภาพ โดย ครูนชา วารี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่