แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 9

1. SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era)
https://cutt.ly/SPU005

2. CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา (IT for Education)
https://cutt.ly/CMU020

3. CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที (Fun and Practical Active Learning in Classrooms)
https://cutt.ly/CMU021

4. SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล (Competency for teacher in digital age)
https://cutt.ly/SWU006

5. STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Media Creation Technology)
https://cutt.ly/STOU006

ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 10

1. CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)
https://cutt.ly/CMU017

2. CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา (e-Learning Production for Education)
https://cutt.ly/CU021

3. CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information technology and Communication for education)
https://cutt.ly/CU022

4. KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR (Developing Educational Innovation with Augmented Reality)
https://cutt.ly/KMUTNB001

5. KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ (Computer for Speech and Presentations)
https://cutt.ly/KMITL003

6. KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Innovation and Digital Technology for Education)
https://cutt.ly/KU004

7. PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education)
https://cutt.ly/PSRU001

8. WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Thinking and Innovations)
https://cutt.ly/WU002

ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 11

1. CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
https://cutt.ly/CU015

2. CU019 : การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
https://cutt.ly/CU019

3. SU004 : การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
https://cutt.ly/SU004

4. KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education)
https://cutt.ly/KMUTT011

5. SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Cloud Technology Tools for 21st Century Learning)
https://cutt.ly/SWU003

ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 12

1. CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ (Technical Academic Presentation)
https://cutt.ly/CU016

2. CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Learning Design)
https://cutt.ly/CU020

3. PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design)
https://cutt.ly/PSU008

4. SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา (Design of Multimedia Courseware and Animation for Education)
https://cutt.ly/SRU004

5. STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล (Smart communication in Digital Age)
https://cutt.ly/STOU018

6. KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ (About the Presentation)
https://cutt.ly/KMUTT016

ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 13

1. KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู (Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism)
https://cutt.ly/KMUTT004

2. KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา (Innovation and Technology in Vocational Education)
https://cutt.ly/KMUTT017

3. STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม (English for Industrial Technology)
https://cutt.ly/STC001

ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 14

1. CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู (Language and culture knowledge for teachers)
https://cutt.ly/CPRU002

2. NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Basic Human Subject Protection Course)
https://cutt.ly/NU042

3. STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)
https://cutt.ly/STOU011

รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”

แนะนำ 7 ชุดวิชา อบรมออนไลน์ฟรี จาก Thai MOOC สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 15

1. MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา (STEM Based Learning for Science)
https://cutt.ly/MU003

2. MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา (Learning Mathematics using STEM based approach)
https://cutt.ly/MU004

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่