แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้ารับชมนิทรรศการ เนื่องใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วัน ราชภัฏ ราชภัฏสดุดี 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเว็บไซต์ https://wannatat2566.wixsite.com/my-site-3 สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจในการรับชมนิทรรศการกดเข้าไปทำในเว็บไซต์ส่วนหน้าสุดได้เลยค่ะ

วันราชภัฏ วันพระราชทานกำเนิด คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ความเป็นมา “วันราชภัฏ”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ เมื่อปี 2535 ในสมัยที่ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ(สรภ.))จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ”

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

รบกวนกรอก email ให้เรียบร้อย เผื่อท่านทำแบบทดสอบผ่าน ใบเกียรติบัตรจะส่งไปอีเมล์ที่ท่านกรอก

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ราชภัฏสดุดี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย.องค์การบริหารนักศึกษามรภ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่