สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธที่สนใจและสมัครใจ
เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ 

คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
คุณสมบัติโรงเรียนที่มีสิทธิสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)

๑. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ – ๑๒
๒. ไม่เคยได้รับประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมาก่อน
๓. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ หรือสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ ที่มีผลการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์
วิถีพุทธ ที่เว็บไชต์ ww.vitheebuddha.com ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – b๕๖๖
๔. มีผลการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน ๔ ด้าน ๕๔ ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกสารรวบรวมไว้อย่างเป็นปัจจุบัน
๕.มีนวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่ดำเนินการและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนการสมัคร
๑. เข้าสู่เว็บไซต์ https://kpmcu.com/rajadana5/ หรือสแกน QR Code เพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. คลิกลงทะเบียน กรอกข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วกดส่งข้อมูล จากนั้นระบบจะปรากฏใบสมัครของสถานศึกษาของท่าน ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อนำไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และลงนามรับรอง
๓. ดาวน์โหลดหน้าปกของเอกสารประกอบการสมัครเพื่อนำไปกรอกข้อมูลของสถานศึกษาของท่าน
๔. ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน ๑ คนต้องเข้าร่วมการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting ในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยใช้หมายเลขห้องประชุม ๙๙๒๓๙๗๗๗๕๕ (ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง มีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
๕. จัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ และรายงานนวัตกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

๖. เข้าสู่เว็บไซต์ https://kpmcu.com/rajadana5/ แนบไฟล์เอกสาร คลิกที่หัวข้อแนบเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด (ไฟล์ PDF เท่านั้น)
๗. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ฉบับจริง มาที่

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคาร บรรณาคารชั้น ๒ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
(วงเล็บมุมซอง “สมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕”)

  • ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๖ (พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์)
  • ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารด้วยบริการส่งของบริษัทเอกชนเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 3 รายการ ดังนี้

  1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ และมีการลงนามรับรองครบถ้วน
  2. รายงานการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 (ปีงบประมาณละ 1 รอบ)
  3. รายงานนวัตกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมาตรฐานตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 รวมภาคผนวก ไม่รวมปก
สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 3
สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สพฐ.เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :: โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vitheebuddha.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่