รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวด
รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวด "โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567" ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.พ.2567

รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวด “โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567” ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ก.พ.2567

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดจัดโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์รวมทั้งการคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ที่มีความดีเด่นให้ขยายผลเป็นต้นแบบ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มโรงเรียน ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.)

กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.)

และได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดให้สมัครเข้าร่วมประกวดในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมทันธ์ไปยังโรงเรียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการประกวตโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวด "โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567" ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.พ.2567
รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวด "โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567" ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ก.พ.2567 4

การรับสมัคร

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรูปเล่ม “รายงานผลงานเพื่อขอรับการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗” จำนวน ๑ เล่ม (รวมทุกส่วนประกอบในเอกสาร ไม่เกิน๘๐ หน้า) สามรถส่งได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน(EMS) โดยยึดประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ดูรายละเอียดการส่งใบสมัครและจัดทำเอกสารตามคู่มือการประกวดฯ)
ที่อยู่และสถานที่ส่ง : กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เลขที่ ๒๐ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ㅇ ๒๖๖๙ ๔๕๗๗

กรอบการประเมินตามเกณฑ์ ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้

ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน (น้ำหนักคะแนน ๓)
ด้านที่ ๒ การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (น้ำหนักคะแนน ๓)
ด้านที่ ๓ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน
(น้ำหนักคะแนน ๒)
ด้านที่ ๔ ความสำเร็จ/ความดีเด่นของการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน (น้ำหนักคะแนน ๒)

 download ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567
 download คู่มือการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567

ขอบคุณที่มา : สหกรณ์โรงเรียน สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่