สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566

 เชิญชวนนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมที่สนใจ และสมัครใจ เข้าร่วมโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารเพิ่มเติม

 • พัฒนาโครงงานคุณธรรมตลอดปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประกวดแข่งขันโรงเรียนละ 1 โครงงาน
  -ระดับประถมศึกษา (ป. 4 – 6)
  -ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – 6)
  เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ช่วงเดือนมกราคม 2567
 • อบรมออนไลน์ (ZOOM) “ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม”
  รุ่นที่ 1 สำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 66
  รุ่นที่ 2 สำหรับครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 66
  รับสมัครรุ่นละ 200 คน คัดเลือกจากประสบการณ์และความุ่งมั่นตั้งใจ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดดำเนินโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖(ระดับประเทศ) เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปัญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานานพอสมควร(ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ นำไปสู่การแก้ปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมบ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา”ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียนที่มีความสนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการพัฒนาโครงงานคุณธรรมตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถ้วายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ) โดยมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๕๙๑ ๑๒๒๒ เป็นผู้ประสานงาน

โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 3

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่