โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องกับโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้องห่างกัน แต่วันนี้ โครงการเปิดรับสมัครแล้ว น้องๆ ที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือด้านศิลปะอย่าเก็บไว้คนเดียว มาร่วมกิจกรรมกับเรา พร้อมชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงทุนการศึกษา 1,415,000 บาท เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา

ในปี 2563 การประกวดได้มีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ 1)“ฉันรักเมืองไทย” หรือ 2)“รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการมองเมืองไทยในรูปแบบที่อยากเห็น หรืออยากให้เป็นในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์

วัตถุประสงค์

 1. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน
 3. กระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ
 4. ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 

เงื่อนไขการส่งผลงานของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกกรอกข้อมูลใน ใบสมัครออนไลน์ หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
 2. อ่านหนังสือ/บทความในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวข้อประกวดแล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นผลงานศิลปะ
 3. ผู้สมัครต้องทำผลงานด้วยตนเอง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่เลือกมา โดยสามารถใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคดิจิทัลตกแต่งภาพเด็ดขาด)
 4. ผลงานต้องไม่นำเสนอสิ่งที่รุนแรง หดหู่ หรือก่อให้เกิดความหมายในด้านลบ
 5. ขนาดของผลงาน (ไม่รวมกรอบและฐาน)
  5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดผลงานไม่เกิน 40 x 60 ซม.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงานไม่เกิน 80 x 100 ซม.5.3 ระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม.
 6. สำหรับผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะต้องส่ง VDO Clip ที่สื่อถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่าน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไฟล์ MPEG4 (.mp4) หรือ MOV ความละเอียดระดับ Full HD(1920×1080 px) มาพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ หรือ อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive หรือ ระบบผู้ให้บริการรับฝากไฟล์อื่นๆ แล้วแนบ link ผลงานมาในใบสมัครออนไลน์ สําหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครผ่านออนไลน์ สามารถส่ง link VDO Clip ที่ อัพโหลดเรียบร้อยแล้วมาที่ www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch
 7. ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 8. ผลงานศิลปะ และ VDO Clip ที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานต้นฉบับมาจากความคิด และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดจากที่ใดๆ มาก่อน
 9. เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมผลงาน9.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์
  • หนังสือรับรองผลงานที่ประทับตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบันสอนศิลปะ (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
  • หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของครูที่ปรึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูใหญ่ (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
  • หนังสือให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกิน 20 ปี)
  9.2 กรณีเลือกสมัครผ่านทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
  • ใบสมัคร
  • หนังสือรับรองผลงานที่ประทับตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบันสอนศิลปะ (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
  • วรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดเป็นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
  • ความประทับใจและข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
  • หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของครูที่ปรึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูใหญ่ (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
  • หนังสือให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกิน 20 ปี)
  • แบบสอบถาม
 10. หากบริษัทตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น หรือมิได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรางวัล เรียกคืนรางวัลในภายหลัง และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลออกจากการประกวดโดยไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 11. บริษัทงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนด
 12. ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 13. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท จำเป็นต้องยินยอมให้บริษัท และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ถ้าหากผลงานของผู้สมัครได้รับรางวัล ผู้สมัครต้องจัดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้บริษัทเพิ่มเติมเพื่อเป็นเอกสารประกอบการมอบเงินรางวัล และให้ถือว่าผู้สมัครมอบกรรมสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการจัดแสดง จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจำหน่ายผลงานได้ตามที่เห็นสมควร

สถานที่ส่งผลงาน

(นำส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ระบุชื่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14”

 1. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงบริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 2. ส่งด้วยตนเองที่บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310หรือบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานศิลปะต้องสื่อความหมายหรือแสดงออกตรงตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างชัดเจน
 • ผลงานศิลปะต้องสอดคล้องกับวรรณกรรมที่เลือกมา โดยพิจารณาประกอบกับความประทับใจและข้อคิดที่ได้เขียนแนบมา
 • ผลงานศิลปะสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดได้อย่างชัดเจน
 • การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สีต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่น
 • VDO Clip ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่เลือก และผลงานศิลปะ นำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ เนื้อหามีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง
 • ในการตัดสินรอบสุดท้าย ผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับชั้นจะต้องนำเสนอความหมายและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ
 • รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะเท่านั้น
 • การตัดสินจะถือคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต์ www.intouchstation.com หากมีผู้คัดค้าน หรือมีความเห็นต่างโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่พิสูจน์ได้ให้ดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับตั้งแต่ ตักเตือน จนถึงตัดสิทธิ์ผู้สมัคร ครู และสถาบันที่กระทำการอันไม่สุจริตทุกกรณีในการส่งผลงานประกวดครั้งต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรางวัลใดๆ หากผู้สมัครและผลงานไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลงานของผู้สมัครในทุกกรณี

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554
 2. คุณปัญญา วิจินธนสารศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557
 3. คุณสังคม ทองมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
 4. คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปกราชบัณฑิตไทย
 5. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555
 6. คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536
 7. คุณธวัชชัย สมคงบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fineart

รางวัล

 1. เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,415,000 บาท แบ่งเป็น
  • เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 44 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 975,000 บาท
  • รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้รับรางวัล จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 440,000 บาท ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาได้รับจะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะเท่านั้น
 2. รางวัลร่วมจัดแสดง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลตามความเหมาะสม
 3. ผู้สมัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรประเภทรางวัล (สำหรับเยาวชน)ประถมศึกษาชนะเลิศ=30,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1=20,000 x 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2=15,000 x 5 รางวัลรางวัลพิเศษ=10,000 x 5 รางวัลรวม 14 รางวัล=215,000 บาทมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศ=40,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1=25,000 x 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2=15,000 x 5 รางวัลรางวัลพิเศษ=10,000 x 5 รางวัลรวม 14 รางวัล=240,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศ=50,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1=30,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2=20,000 x 1 รางวัลรางวัลพิเศษ=15,000 x 5 รางวัลรวม 8 รางวัล=175,000 บาทอุดมศึกษาชนะเลิศ=120,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1=60,000 x 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2=40,000 x 1 รางวัลรางวัลพิเศษ=25,000 x 5 รางวัลรวม 8 รางวัล=345,000 บาท

* หมายเหตุ: รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ20 สิงหาคม 2563
 2. เปิดรับผลงาน20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
 3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรกธันวาคม 2563
 4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ19-31 มกราคม 2564
 5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์www.intouchstation.comมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

* หมายเหตุ: วัน – เวลา – สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การรับผลงานคืน

 • สามารถติดต่อรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลคืนได้ด้วยตนเอง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.082-796-1670
 • หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืนและยินดีมอบผลงานให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

น้องๆ คุณครู คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.intouchstation.com
FB Fanpage : Intouch Station
FB Group : https://www.facebook.com/groups/jintanakarn.intouch
Line: jintanakarn.intouch

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

บทความก่อนหน้านี้กลุ่มภาคีนักเรียนไทย จี้ ศธ.ออกมาตรการแก้ปัญหาคุกคามในรร.แบบเร่งด่วน
บทความถัดไปสพฐ.เดินหน้า โรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความอุปถัมภ์ภาคเอกชน จำนวน 5,435 แห่ง ปรับชื่อเป็น “โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่