ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมฟรีตามความสนใจ
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
พร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 11

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
  2. เลือกหัวข้อตามความสนใจและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ QR Code เข้าห้อง Open Chat ผ่านระบบไลน์
    3.รับ Link เข้าห้องประชุมแต่ละสัปดาห์ผ่านห้อง Open Chat
  3. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
  4. หลังจบกิจกรรมบรรยายในแต่ละหัวข้อจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
  5. ผู้เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
    หมายเหตุ ผู้เข้าร่วม 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้หลายหัวข้อตามความสนใจ

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตร 1 “Digital Literacy” โดย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 18 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 12

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 1 “Digital Literacy” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 2 “Nano Technology” โดย ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 13

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 2 “Nano Technology” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 3 “Quantum Computing” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 14

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 3 “Quantum Computing” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 4 “Petty Patent” โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 15

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 4 “Petty Patent” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 5 “Particle Physics” โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 16

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 5 “Particle Physics” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 6 “Metaverse” โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 17

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 6 “Metaverse”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 7 “Space Technology” โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 18

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 7 “Space Technology”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 8 “Aerospace ” โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. - 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 19

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 8 “Aerospace “

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรม

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม รับเกียรติบัตรฟรี!! จาก สพฐ. โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ลิงก์ลงทะเบียน

ลิงก์ลงทะเบียนสำรอง 1

ลิงก์ลงทะเบียนสำรอง 2

ScienceEducationWeek สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอบคุณที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
บทความถัดไปลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่