ด่วน!! คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 60 คน

ด่วน!! คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 60 คน
ด่วน!! คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 60 คน

คุรุสภาขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาวะความเป็นผู้นำ การวิจัยและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายกับการฝึกปฏิบัติจริงสู่การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ (Classroom Management) และภาวะผู้นำ (Leadership)  ที่มุ่งเน้นการทำงานศึกษาวิจัยร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนและสถานศึกษาของตนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยาว

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับสมัครสถานศึกษา จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมจำนวน  60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องส่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นทีม สถานศึกษาละ 3 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ จะต้องมีผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน มีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และมีอายุการทำงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ดำรงตำแหน่งครู ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถด้านวิชาการ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นครูแกนนำ/ครูต้นแบบ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปใช้ในสถานศึกษาได้โครงการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนา/เข้าร่วมโครงการฯ ได้

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานและเข้ารับพัฒนา จำนวน 5 ระยะ ตามที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เดือนเมษายน 2567 โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ กิจกรม Open Class  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาดูงาน นวัตกรรมต้นแบบ ณ ประเทศญี่ปุ่น การนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล โดยผู้ผ่านการพัฒนาครบทั้ง  5 ระยะ จะได้รับวุฒิบัตร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทั้ง 5 ระยะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการพัฒนา ระยะที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ  ค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบัน National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Google Form ที่shorturl.at/bnBHX ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ด่วน!! คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 60 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ >>>>> ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร
แบบฟอร์มการสมัคร ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ข้อมูลประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน (โปรดเตรียมไฟล์ภาพถ่าย)

3. ข้อมูลแนวคิดที่มีต่อนวัตกรรม ด้านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และด้านการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ  (Classroom Management)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร.   0 2280 2736 หรืออีเมล fru@ksp.or.th

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนสีขาว รายงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว 5 บท ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
บทความถัดไปทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่