สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

สพฐ.รับสมัคร โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2566 และ การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ความเป็นมา

สถาบันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดแสดงผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์จากนานาประเทศ ในปี 2004 (พ.ศ.2547) ในชื่อ IEYI (International Exhibition for Young Inventors) ซึ่ง Mr.Takao Ogiya ผู้อำนวยการบริหาร JIII ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของ IEYI 3 ประการ ดังนี้  1) ส่งเสริมจิตคิดนวัตกรรม (Innovative Mind) 2) ส่งเสริมมิตรภาพของผู้ที่มาร่วมแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน 3) ส่งเสริมการคิดถึงโลกใบเดียวที่อยู่ร่วมกัน (Global Once World) การดำเนินงาน IEYI จึงเป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของเด็กในระดับโรงเรียนด้วยการให้รางวัล และเป็นเวทีการสื่อสารของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ในปีต่อ ๆ ไปได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ IEYI 2012 ในปี พ.ศ.2555

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาส ในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประประดิษฐ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อยอดจากโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ของสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที International Exhibition for Young Inventors (IEYI)   ซึ่งมีขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประเทศเจ้าภาพ ในปีต่อมา คือ มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย ไตหวัน เวียดนาม ไนจีเรีย โดยประเทศไทยไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน IEYI เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2555 ปี 2556 ประเทศมาเลเซีย ปี 2557 ประเทศอินโดนีเซียปี 2558 สาธารณรัฐไต้หวัน ปี 2559 สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2560 ประเทศญี่ปุ่น และในปี 2561 สาธารณรัฐอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดงาน ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยเข้าร่วมงาน IEYI 13 ครั้งจํานวน 134 ชิ้นงาน มีนักเรียนเจ้าของผลงาน  เข้าร่วมงาน จํานวน 266 คน ครูที่ปรึกษาจํานวน 134 คน โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลทุกปี นอกจากเวที IEYI แล้วได้จัดหาเวทีให้นักประดิษฐ์เพิ่มอีก 1 เวที คือเวที Asian Young Inventors Exhibition (AYIE) ณ ประเทศมาเลเซีย ในปี 2556 เป็นต้นมา ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยเข้าร่วมงาน AYIE 4 ครั้งจํานวน 20 ผลงาน มีนักเรียนเจ้าของผลงาน 40 คน ครูที่ปรึกษา 20 คน โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลอย่างน่าชื่นชมทุกปี จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์และการเข้าร่วมงาน IEYI อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่า ประเทศต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับโรงเรียนในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียนอย่างมีระบบ เพื่อให้เด็กมีนวัตกรรมทางความคิด มีโอกาสสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และมีเวทีให้เด็กได้แสดงผลงานต่อสาธารณชนดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเลเซีย นอกจากการนำคณะนักเรียนไปประกวดทั้ง 2 เวทีที่กล่าวมาแล้ว ในปี 2559 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประกวดเพิ่มอีก 1 เวที สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา Hong Kong International Innovation Invention Contest 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อเดือนธันวาคม 2559

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและการมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของเด็กระดับโรงเรียน จึงได้พัฒนาโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์มาเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้เด็ก ระดับโรงเรียนได้สรางสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางความคิดและมีเวทีให้เด็กได้แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

          การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าว ยังประกอบด้วยการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมภาพวาดจินตนาการอนาคตการจัดเวทีแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับประเทศและการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงในเวทีนานาชาติในงาน IEYI AYIE และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในประเทศต่าง ๆ

สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการดำเนินงาน ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน เงื่อนไขการส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ “BCG” สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืน

ความหมายของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดเชิงนวัตกรรมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทของสิ่งประดิษฐ์
๑. เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)
๒. อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture)
๓. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)
๔. เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (Technology for Special Need)
๕. การจัดการกับภัยพิบัติ (Disaster Management)
๖. การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation)
๗. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Aerospace and Aviation)
๘. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automatic System)

การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อการประกวด พิชิตวิกฤติโลกรวน : Science for Climate Crisis

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ประเภทของผู้ส่งผลงานแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ㆍ นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุระหว่าง ๖ – ๑๙ ปี

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูที่ปรึกษาในทุกกรณี

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดอายุ

สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
สพฐ.รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ OBEC YOUNG INVENTOR ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มติมที่ :: https://obecyounginventor.com

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกทักษะคัดลายมือ ก-ฮ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ แบบฝึกคัดไทย doc
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันคริสต์มาส ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่