ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ไฟล์ Word แก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ไฟล์ Word แก้ไขได้

แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 

          กิจกรรมโฮมรูม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  มีการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม  ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีผู้เรียนกับครูที่ปรึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบผู้เรียนของตนเองอย่างใกล้ชิด  ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสอนตามปกติ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพิ่มมาขึ้นจากการเรียนปกติ
 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน

ปฏิทินการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

 • ครูที่ปรึกษาโฮมรูมนักเรียนสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • บันทึกกิจกรรมโฮมรูมทุกครั้ง โดยบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
 • ลงลายมือชื่อครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับ ประจำทุกสัปดาห์
 • เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ให้สรุปผลงานส่งอีกครั้ง เพื่อรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยส่งที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนำสรุปในภาพรวมต่อไป

ตัวอย่างหัวข้อและกิจกรรมสำหรับจัดกิจกรรมโฮมรูม 

          การจัดกิจกรรมโฮมรูม ปกติใช้เวลา ประมาณ ๑๐ – ๒๐ นาที  ในขณะเดียวกันก็อาจมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่ใช้เวลานานมากกว่า คือ ประมาณ ๕๐ นาที จากการประมวลเอกสารและผลงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ พบว่า หัวข้อ และกิจกรรมที่สมควรนำมาจัดกิจกรรมโฮมรูม ประกอบด้วย

 • การอบรมมารยาทและการรู้จักกาลเทศะ เช่น การทำความเคารพ มารยาท และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการสนทนา มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น
 • การชมเชยผู้เรียนที่ทำความดี หรือมีความสามารถ
 • การดูแลความสะอาดของห้องเรียน
 • ให้ผู้เรียนนำข่าวจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ Website ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต มาอ่าน หรือมาเล่าให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันวิจารณ์ข่าว
 • การฝึกลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความมานะพยายาม การประหยัด ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น
 • ให้ผู้เรียนเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบจากชีวิตจริง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับครอบครัว
 • ประกาศ แจ้งข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา เช่น กำหนดการสอบ การแข่งขันกีฬาสี  การจัดนิทรรศการ การจัดพิธีไหว้ครู ผลการประกวด หรือการเข้าร่วมแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น
 • การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี การเสียสละ ความซื่อสัตย์  การให้อภัย เป็นต้น
 • การช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน อาจให้เพื่อนช่วยเพื่อน
 • แนะแนวการเตรียมตัวสอบ
 • แนะแนวในเรื่องการดำเนินชีวิต เช่น สุขภาพจิต วัยรุ่น การทำงานกลุ่ม มนุษยสัมพันธ์ การคบเพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงจากภัยทางสังคม อาชญากรรม ปัญหาการคุกคามทางเพศ ภัยแอบแฝงจากอินเทอร์เน็ต และปัญหาสารเสพติด เป็นต้น
 • ให้นักเรียนบันทึกความดี ความภูมิใจของตนเอง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่างคู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้
บทความถัดไปลงทะเบียนรับเกียรติบัตร กิจกรรม สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรโดย สพม.กท.2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่